• Home
  • Language Assistance Services

Language Assistance Services

ATTENTION: If you do not speak English, language assistance services, free of charge, are available to you.  Please contact your physician office or call 239-938-9391.

Spanish / Español:

ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística.  Por favor, póngase en contacto con su oficina médico o llame al 239-938-9391.

Tagalog / Filipino:

PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad.  Mangyaring makipag-ugnay sa iyong manggagamot opisina o tumawag sa
239-938-9391.

Chinese / 繁體中文:

注意:如果您使用繁體中文,您可以免費獲得語言援助服務。请联系您的医生办公室或 請致電
239-938-9391。

Vietnamese / Tiếng Việt:

CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn.  Vui lòng liên hệ văn phòng bác sĩ của bạn hoặc gọi số 239-938-9391.
Korean / 한국어:
주의 : 한국어, 무료 언어 지원 서비스를 말하는 경우 사용할 수 있습니다. 의사 사무실에 문의하거나 239-938-9391로 전화주십시오.

French Creole / Kreyòl Ayisyen:

ATANSYON: Si w pale Kreyòl Ayisyen, gen sèvis èd pou lang ki disponib gratis pou ou.  Tanpri kontakte biwo doktè ou a oswa rele 239-938-9391.

Russian / Русский: 

ВНИМАНИЕ:  Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода.  Пожалуйста, обратитесь к врачу или офис Звоните 239-938-9391.

Armenian / Հայերեն:

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝  Եթե խոսում եք հայերեն, ապա ձեզ անվճար կարող են տրամադրվել լեզվական աջակցության ծառայություններ:  Խնդրում ենք կապնվել ձեր բժշկի գրասենյակ կամ Զանգահարեք 239-938-9391.

Italian / Italiano:

ATTENZIONE: In caso la lingua parlata sia l’italiano, sono disponibili servizi di assistenza linguistica gratuiti. Si prega di contattare l’ufficio medico o chiamare il numero 239-938-9391.

Persian (Farsi) / فارسی:

توجه: اگر شما فارسی، خدمات کمک زبان، رایگان صحبت می کنند، در دسترس شما هستند. لطفا با
 دفتر پزشک خود تماس بگیرید و یا پاسخ 239-938-9391.

Portuguese / Português: 

ATENÇÃO: Se fala português, encontram-se disponíveis serviços linguísticos, grátis.  Entre em contato com seu escritório médico ou ligue para 239-938-9391.

Arabic / العربية:

تنبيه: إذا كنت تتكلم العربية، وخدمات المساعدة اللغوية، مجانا، تتوفر لك. يرجى الاتصال بمكتب الطبيب أو الاتصال 239-938-9391.

Hindi / हिंदी:

ध्यान दें: आप हिंदी, भाषा सहायता सेवाओं, नि: शुल्क बोलते हैं, तो आप के लिए उपलब्ध हैं। अपने चिकित्सक कार्यालय से संपर्क करें या 239-938-9391 फोन कृपया।

Japanese / 日本語:

注意:あなたが日本語を話す場合は、無償で言語支援サービスは、あなたにご利用いただけます。あなたの医師のオフィスにお問い合わせいただくか、239-938-9391までお電話ください。

French / Français:

ATTENTION: Si vous parlez français, des services d’aide linguistique vous sont proposés gratuitement.  S’il vous plaît contacter votre bureau de médecin ou appelez le 239-938-9391.

Back
To top